011-40705070  or  
Call me
Download our Mobile App
Select Board & Class
  • Select Board
  • Select Class
 

 essay on my school in sanskrit

Asked by Muskan , on 31/5/14

badges

 mam vidhyalyasye namasye _______ asti. mam vidhyalya: ati sundaram asti. atr sarve adhyapikaha yogya santi. mam vidyalaye ek: kirdashetram asti. mam vidhyalye ek: pustakalye asti.


Posted by Omkar Tiwaskar(SANSKRITI SCHOOL) on 4/6/13

View More Answer
badges

essay on my school in sanskrit

Posted by Mayank Bhardwaj(O P JINDAL MODERN SCHOOL) on 4/4/14

badges

mum vidhyalayesya nam : ------- asthi.

mum vidyalayam parith : vriksh : santi.

mum vidyalaya : ake : kridaganam asti.

mum vidyalaye bahava : adhyapaca : cha adhyapica : santi.

mum vidhyalaye bahava : chatra ; santi.

Posted by Monishver(KENDRIYA VIDYALAYA NO 2) on 17/4/14

badges

mum vidhyalayesya nam : ------- asthi.

mum vidyalayam parith : vriksh : santi.

mum vidyalaya : ake : kridaganam asti.

mum vidyalaye bahava : adhyapaca : cha adhyapica : santi.

mum vidhyalaye bahava : chatra ; santi.

Posted by Monishver(KENDRIYA VIDYALAYA NO 2) on 17/4/14

badges

Essay on my school in sanskrit

Posted by Abhishek Singh(VATSALYA SR SEC SCHOOL) on 29/9/14

badges
kal submit karna hai na meet maine likha hai
 

Posted by Aryan Verma(RYAN INTERNATIONAL SCHOOL) on 16/6/15

badges
mum vidhyalasya nam kailashpat singhania  high school asti. asya akam pustakalya asti. atra anekam chatraha santi
 

Posted by Hitesh Chouriya(LALA KAILASHPAT SINGHANIA HIGH SCHOOL) on 29/10/15

Add Your Answer

Show More Questions