CAN I GET SELF INTRDUCING IN SANSKRIT

no. not at all

  • 0

Aham vrindah asti. Aham pathami.

  • 0

aham vrindah asti.aham kridanti,khadanti ch vadamti

  • 0

mam nam yakshita asti. aham eka vidyarthini asti.aham shasthi kakshayam pathami.

  • 0
What are you looking for?