can you शब्द रुप for rama
शब्द

 

विभक्ति – Cases एकवचन – Singular द्विवचन – Dual बहुवचन – Plular 1. रामः रामौ रामाः 2. रामं रामौ रामान् 3. रामेण रामाभ्यां रामैः 4. रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः 5. रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः 6. रामस्य रामयोः रामाणां 7. रामे रामयोः रामेषु 8. हे राम हे रामौ हे रामाः
 
  • 0
What are you looking for?