Give me 10 sentance of 'avyay' in sanskrit,

bahih, neecheh, adhuna, sah these are avyaya
  • -5
Ayaya. Tatra. Ram tatra patathi
  • 3
Yatha Raja Tatha Praja
  • 3
ch- geeta seeta ch bhramani.
  • 12
Vidyalayam paritah vrikshah santi
  • 4
Balaka: tatra kridanti l Ram: Shyama: ch kirdanti l Ram: seh Shyama: kridanti l
  • 2
shut up
  • -7
hi
aduna vayam khadanti
aham vidyalayam prati gachami
shivaya namah
bhikshaam dehi
kolahalen alam
manchasya upari mam ssyutha asti
ramah shyamah cha khelatah
mam vaidyaha eva mam shavbhajanam skandhe vahantu
 
  • 2
Bahi , Ekda Did Ss Ss
  • -1
What are you looking for?