jal mein reh kar magar se bair....

iska hindi mein matlab aur ek sentence...........

iska matlab hai 
kisi shatishaali ke elake mai rehte hui usse dushmani karna
 
  • 0
What are you looking for?