kya aap mujhe koi aur avvye bata skte hain arth ke saath?? 

atr- here

tatr -there

yada-when

tada-then

  • 0
  • atr- here
  • tatr -there
  • yada-when
  • tada-then
  • 0

ETSTAT-HERE AND THERE ANTAHA-INSIDE

VAMTAHA-LEFTADH-TODAY

DAKSHINAHA-RIGHT SIGHRA-FAST

PURAT-FRONTKATHAM-HOW

KUTRA-WHERE KUTRACHIT-KAHI BHI(HINDI)

  • 0

FIRST ONE IS CONFUSING

FIRST ONE IS CONFUSING SO I AGAIN UPLOADED-

ETSTAT-HERE AND THERE

ANTAHA-INSIDE

VAMTAHA-LEFT

ADH-TODAY

DAKSHINAHA-RIGHT

SIGHRA-FAST

PURAT-FRONTKATHAM-HOW

KUTRA-WHERE

KUTRACHIT-KAHI BHI(HINDI)

  • 0
What are you looking for?