maansrover subhar jal hanssa keal karehe ka kya meaning hai pls ans

man roopi sarover bhakti roopi jal se paripoorna hai aur usme hans krida kar rahhe hain

  • -2

parmatma rupi bkakti ke sarovar main hans bhakt ka man krida kar raha hai | hans rupi bhakt ka man bhav se muktaphal athith parmatma ki bhakti ka anand le raha hai | ab bhakt ka man anyatra nahi jana cahta hai |

  • 4

man roopi sarowar bhakti roopi jal se bhara hua hai aur us me hans krida kar rahe hai

  • -1

 My hindi sir sand this song Very beautifully ^_^

  • 0
Xgjkgxxkxkx
  • -2
What are you looking for?