Maina ki antim ichcha thi ki vah use Prasad ke dher per baithkar Ji Bhar Kar ro lekin pasha Hari day wale general Ne kis bhay Ke Karan uski ichcha purn n
hone De

This question has not been answered yet!
What are you looking for?