pad bandh ka prakar batayiye.....

yah ladka hamesha koi na koi shararat karta rahta hai.

KRIYA, SAKARMAK KRIYA, YOGYIK KRIYA, DHATU - KAR, BARTAMAN KAL, KARTRI BACHYA.....

DS IS MY ANS BASED ON MY BEST KNWLEDGE..... HOPE DS HELPS... 

  • 2

 IT IS KRIYA PAD BANDH

@ Thanmana heshe has asked the pad bandh not pad parichay

  • -1

 this cannot be kriya padbandh......it is kriya vishashan padbhandh........

  • 1

no this iz wrong............ 

  • 1

 it is kriya . youre right

  • 0
Question is wrong.....
  • 0
What are you looking for?