Panuto:Pumili ng pelikulang Pilipino na panonoorin o napanood.Gumawa ng suring pelikula,mula rito ay magtala ng sariling interpretasyong diyalogo ngunit base parin sa pelikula na may angkop na cohesive device o mga panghalip.Sundin ng Pormat sa pagsulat.

Pormat:
I.pamagat
II.mga tauhan
III.Buod ng pelikula
IV.Banghay ng mga pangyayari(story grammar)
V.paksa o tema
VI.mga aspektong teknikal
VII.kabuuang mensahe ng pelikula?

Dear Student, Your question seems to be unclear. Language of the question is also not understandable and proper. Kindly be little more specific, regarding your question. Regards

  • 0
What are you looking for?