plz tell me who to write  1 to 60 in sanskrit ????????????

 1. ekah:  ekauu   ekam
 2. dvao dve dve
 3. trayha tisra trini
 4. chatvarha chatsrha chatvari
 5. panch
 6. shat
 7. sapt
 8. asht
 9. nav
 10. dash
 11. ekadash
 12. dvadash
 13. trayodash
 14. chaturdash
 15. panchdas
 16. shatdash
 17. saptaadash
 18. ashtaadash
 19. akonvinshatihi
 20. vinshatihi
 21. ekvinshtihi
 22. dvavinshthi
 23. trayovinshtihi
 24. chaturvinshtihi
 25. panchvinshtihi
 26. shatvinshtihi
 27. saptaavinshtihi
 28. ashtaavinshtihi
 29. akontrinshant
 30. trinshant
 31. ektrinshant
 32. dvitrinshant
 33. tryastrinshnt
 34. chatustrinshant
 35. panchtrinshant
 36. shadtrinshant
 37. saptatrinshant
 38. ashtatrinshant
 39. akonchatvarinshant
 40. chatvarishant
 41. ekchatvarinshant
 42. dvichatvarinshant
 43. trichatvarinshant
 44. chatuschatvarinshant
 45. panchchatvarinshant
 46.  
 47.  
 • 4
What are you looking for?