sanbundhvachak sarvanaam aur nijvachak sarvanaam mein difference

sanbundvachak sarvanam do vakyao me smabhand lane ke liye istamal hote hai
jaise-jiski lathi uski bhass

​nijvachak sarvanam apne liye prayog hota hai
  • 0
What are you looking for?