sankhyavachat tathha parimanvachak vishashan mein kya antar hai

 sankhya wachak countable hote hai aur pariman vachak uncoun table

  • 1

sankhya vachak countable hote hai  par pariman vachak visheshan nap-tol ke liye istemal hote hai aur uncountable hote hai :- 1. sankha vachak : Meri kasha me chhattis chhatra hai.

  2. pariman vachak : mohan bajaar se 2 kilo ata laane gaya.

  hope this helps......... if u liked it please thumzzz up......

  • 0

sakywachak countable

parimanawachak uncountable

  • 0

SANKHYAVACHAK KO COUNTABLE THINGS ME USE KIYA JATA HAI AUR PARIMARVACHAK KO NAONE YA TAULNE VALI CHISO KE LIYE.

  • 1

sankhyavachak ko hum countable things ke saath use karta hain jabki parimaan vachak ko hum sab sirf napne ya tolne ke liya use karta hain

  • 1
sankhyavachak countable 
pariman vachak uncountable
 
  • 1
Lol lo
  • 0
What are you looking for?