sanskrit thought with meaning

 prathivyam trini ratnani jalamannam subhoshitam

mudhe pashandkhandeshu ratnsangya vidhiyate!!!

meaning-

yah dharti teen ratno se sushobhit hai - jal, ann or achi bate lekin murakh logo ke liye ye sab pathar ke samaan hai...

hope this helpss....

  • 4

Any more sanskrit thoughts with their mmeanings in english

  • -1

sanskrit thoughts with meaning

  • 2

 i dont know this

  • 0

thought is required in sanskrit

  • 2

sanskrit thought with english meaning it must be simple

  • 4
Want more thoughts
  • -1
What are you looking for?