sanskrit thought with meaning

 prathivyam trini ratnani jalamannam subhoshitam

mudhe pashandkhandeshu ratnsangya vidhiyate!!!

meaning-

yah dharti teen ratno se sushobhit hai - jal, ann or achi bate lekin murakh logo ke liye ye sab pathar ke samaan hai...

hope this helpss....

  • 4
What are you looking for?