प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत-
 
(क) सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति?

(ख) पिककाकयोः भेदः कता भवति?

(ग) कः गच्छन् योजनानां शातन्यपि याति?

(घ) अस्माभिः किं वक्तव्यम्?

(क) सर्वे जन्तवः प्रियवाक्येनप्रदानेन तुष्यन्ति?

(ख) पिककाकयोः भेदः वसंतसमये भवति।
 
(ग) पिपीलकः गच्छन् योजनानां शातन्यपि याति।
 
(घ) अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्।

  • 0
What are you looking for?