उपयुक्तशब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

() बालका: -------------------- गृहम् आहच्छन्ति। (विद्यालयात्/ विद्यालयेन)

() श्याम: -------------------- दुग्धम् आनयति। (गृहेण/गृहात्)

() नदी -------------------- प्रभवति। (पर्वतात्/पर्वतेन)

() माता -------------------- जलम् आनयति। (कूपेन/ कूपात्)

() नरेश: -------------------- वस्तूनि क्रीणाति। (आपणेन/आपणात्)

() बालका: विद्यालयात् गृहम् आहच्छन्ति।

() श्याम: गृहात दुग्धम् आनयति।

() नदी पर्वतात् प्रभवति।

() माता कूपात् जलम् आनयति।

() नरेश: आपणात् वस्तूनि क्रीणाति।

  • 0
What are you looking for?