प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि एकपदेन लिखत-

() वृक्षे का प्रतिवसति स्म?

() वृक्षस्य अध: : आगत:?

() गज: केन शाखाम्‌ अत्रोटयत्‌?

() काष्ठकूट: चटकां कस्या: समीपम्‌ अनयत्‌?

() मक्षिकाया: मित्रं क: आसीत्‌?

() चटका।

() गज:

() शुण्डेन।

() वीणारवा नाम्न्या: मक्षिकाया:

() मण्डूक: मेघनाद:

  • -1
What are you looking for?