Shabda ke hindi roop likhiye

Karuna

Daakh

Sees

Shabdo ke vilom likhiye

Awastha

Iccha

:) exam ho bhi gaya... no tell me this.. but acccha hua ye aaya nahi.. :)

  • 0
What are you looking for?