shabdh roop of rama

RAMAH, RAMAU, RAMAH

RAMAM, RAMAU, RAMAH

RAME, RAMABHYAM, RAMAYYH

RAMAYA, RAMABHYAM, RAMEBHYAH

RAMATH, RAMABHYAM, RAMEBHYAH

RAMASYA, RAMAYOH, RAMANAM,

RAME, RAMAYOH, RAMESHU

HEY RAM!, HEY RAMAU!, HE RAMAH!

 • 1

 vbn

 • 0

rama  rame  rama:

ramam  rame rama:

ramya  ramabhyam  ramabhi:

ramaye ramabhyam ramabhi:

ramaya: ramabhyam ramabhya:

ramaya: ramyo: ramanaam

rame ramyo: ramasu

 • 2

sorry !

it's - ramayaam ramyo: ramasu

and not - rame ramyo: ramasu (saptami)

asthami vibhakti - he rama!  he rame!  he rama:

 • 2

rama ramao ramaa

ramam ramoa raman 

ramen ramabhyam ramae

 • 0
34
 • -1
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा रमा रमे रमा: द्वितीया रमाम् रमे रमा: तृतीया रमया रमाभ्याम् रमाभि: चर्तुथी रमायै रमाभ्याम् रमाभ्य: पन्चमी रमाया: रमाभ्याम् रमाभ्य: षष्ठी रमाया: रमयो: रमाणाम् सप्तमी रमायाम् रमयो: रमासु सम्बोधन हे रमे! हे रमे! हे रमा:!
 • 2
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा रामः रामौ रामाः
द्वितीया रामम् रामौ रामान्
तृतीया रामेण रामाभ्याम् रामैः
चर्तुथी रामाय रामाभ्याम् रामेभ्यः
पन्चमी रामात् रामाभ्याम् रामेभ्यः
षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणाम्
सप्तमी रामे रामयोः रामेषु
सम्बोधन हे राम! हे रामौ! हे रामाः!
 • 0
This may help...

 • 0
hiiiiiiiiii
 • 1
Please find this answer

 • 0
What is this
 • 0
What are you looking for?