shabdrup of rama

मित्र राम का शब्द रूप इस प्रकार है-
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा राम रामौ रामा:
द्वितीया रामम् रामौ रामान्
तृतीया रामेन रामाभ्याम् रामै:
चतुर्थी रामाय रामाभ्याम् रामेभ्य:
पंचमी रामात् रामाभ्याम् रामेभ्य:
षष्ठी रामस्य रामयो: रामानाम्
सप्तमी रामे रामयो: रामेषु
संबोधनम् हे राम ! हे रामौ ! हे राम!

  • 3
What are you looking for?