Solve Question 6th:

6. Given  f x = 8 1 - x + 8 1 + x   a n d   g x   4 f sin   x + 4 f cos   x  then g(x) is 

(A) periodic with period π /2            (B) periodic with period  π
(C) periodic with period 2 π           (D) aperiodic 

  • 0
What are you looking for?