what is kiryavishesan

va shabd jo kirya ki visheshta batate hai.

  • 1

frstly its not kiryavisheshan ,its kriyavisheshan

  • 0

•¹¨‡ •‡ ² ¦‹‚ •‡ ¹‹€ ‚œž ” ¨, ‡£

  • 0

u have already asked it before!!

  • 0
What are you looking for?