what is sarvnamik visheshan?

sarvanamik visheshan veh visheshan hote hai jo kisi cheez par ishara kare.udahran: 1.veh mera ghar hai. 2. yeh uski kalam hai.

  • 0
Jab sarvanam sangya se pahle Aakar uski visheshta batate Hain unhen sarvnam visheshan kaha jata hai
  • 1
demonstraive pronoun
  • 0
What are you looking for?