What is Virion?

Dhfhgub fuhfghvfyhgy bgygsgd hkfiytkydj ydjtdgk fhgjg hlfjgfjyf khfb gkhjthgjr hhhdgfj ddwnte gfkjjvhdj hkvh fuhjf uhkvhfjgh fhgjhjfytnvhd gfjggxjjieyg jghgjgjghlfjg dhkdhkfhkfhofhkf o ufiyrkyr ihdyofyof oyfoyfoy fkhfyid iyoyfyidykfhkfu ffuotukjjdjdjd ndtutu ttrtibtoy dutdgofjvh kfhofhdoh dihfyo fupdh lglfuk rulfkbdk doncob. Cihdyiyihflyd hhkyodhryy dyeyyeypyey dfihtiyrgktk hfyfyfughuf
dbdud bduendhsjebsu woendyj ebsusbsik wbwidnd usndb hdndjbshdh dhrjejrjdj dj jdjjfjfjdhhdhjdj n ghfhg gjgjvnvjgn gjgjghkfgkfg kcgjfmh fhlfkfykfh fhkchkcmhchkfkhfhkf hkcl hbcbkcbmb cbkchlfhl jfhlfhkfhkchlc hlfkhfhlf hlchlchlc hlfhfhl glhgkhgk hfhkc hkfhfhfhlfkhfh kfhykdyykgkg kydylykyk gktuusfudt tuyrryt eqewretf fhtugjifghdjxjgkgfhfcgjfhfhk
  • 0
Viruses can only grow and multiply inside the cells of organisms(plants , animals,bacteria,etc).Outside a host cell ,they show no signs of life.This non-living state of a virus is called virion
  • 0
What are you looking for?