what is vishashan 

Visheshan:-  Jis shabd se sangya ya savarnam ki visheshta ( Gun, Dosh, Sankhya, Pariman, aadi) ka bodh ho use visheshan kahte hain. 

Udahran-- Char keelo mathai laa do. In this sentence, "Char" is the visheshan!

Visheshan ke char mukhya roop hot hain:

1- Gunvachak Visheshan (Adjective of Quality)

2- Parimaanvachak Visheshan (Adjective of Quantity)

3- Sankhyavachak Visheshan (Numeral Adjective)

4- Savarnamik Visheshan (Demonstrative Adjective)

 

Hope It Helps!

Thumbs Up Please!

  • 2
What are you looking for?