what means sarvnam,pariman vachak,sankya vachak,bav vachak?

Survanam means pronoun,pariman vachak means quality,sankhya vachak meaning nunber and bav vachak meaning abstract

  • 3

 sarvanam means pronoun,pariman vaachak means quality of an object or character,sankhya vaachak means number and bav vaaachak means abstract nouns.

  • 0

sarvanam means pronoun,pariman vaachak means quality of an object or character,sankhya vaachak means number and bav vaaachak means abstract nouns.

Posted by SAHITHI THANIKANTI(student) on 26/1/13
 
 
  • 0

sarvanam means pronoun,pariman vaachak means quality of an object or character,sankhya vaachak means number and bav vaaachak means abstract nouns.

  • 0

Survanam means pronoun,pariman vachak means quality,sankhya vachak meaning nunber and bav vachak meaning abstract

  • 0
mum is not told me
  • 0
Kisi Vastu vyakti sthaniya Jagah ke naam ko Ham sankhya karte hain aur jo Sangya Ke Badle Mein Aaye use sarvnam karte hain
  • 0
Please find this answer

  • 0
What are you looking for?