write counting 50-100 in sanskrit

Fifty 50 पचास पञ्चाशत् Fifty-one 51 इक्यावन एकपञ्चाशत् Fifty-two 52 बावन द्विपञ्चाशत् Fifty-three 53 त्रेपन त्रिपञ्चाशत् Fifty-four 54 चौअन चतुःपञ्चाशत् Fifty-five 55 पचपन पञ्चपञ्चाशत् Fifty-six 56 छप्पन षट्पञ्चाशत् Fifty-seven 57 सत्तावन सप्तपञ्चाशत् Fifty-eight 58 अठ्ठावन अष्टपञ्चाशत् Fifty-nine 59 उनसठ एकोनषष्ठिः Sixty 60 साठ षष्ठिः Sixty-one 61 इकसठ एकषष्ठिः Sixty-two 62 बासठ द्विषष्ठिः Sixty-three 63 त्रेसठ त्रिषष्ठिः Sixty-four 64 चौंसठ चतुःषष्ठिः Sixty-five 65 पैंसठ पञ्चषष्ठिः Sixty-six 66 छ्यासठ षट्षष्ठिः Sixty-seven 67 सरसठ सप्तषष्ठिः Sixty-eight 68 अरसठ अष्टषष्ठिः Sixty-nine 69 उनहत्तर एकोनसप्ततिः Seventy 70 सत्तर सप्ततिः Seventy-one 71 इकहत्तर एकसप्ततिः Seventy-two 72 बहत्तर द्विसप्ततिः Seventy-three 73 तिहत्तर त्रिसप्ततिः Seventy-four 74 चौहत्तर चतुःसप्ततिः Seventy-five 75 पिचत्तर पञ्चसप्ततिः Seventy-six 76 छियत्तर षट्सप्ततिः Seventy-seven 77 सतत्तर सप्तसप्ततिः Seventy-eight 78 अठत्तर अष्टसप्ततिः Seventy-nine 79 उनासी एकोनाशीतिः Eighty 80 अस्सी अशीतिः Eighty-one 81 इक्यासी एकाशीतिः Eighty-two 82 ब्यासी द्वशीतिः Eighty-three 83 तिरासी त्र्यशीतिः Eighty-four 84 चौरासी चतुरशीतिः Eighty-five 85 पिचासी पञ्चाशीतिः Eighty-six 86 छयासी षडशीतिः Eighty-seven 87 सतासी सप्ताशीतिः Eighty-eight 88 अठासी अष्टाशीतिः Eighty-nine 89 नवासी एकोननवतिः Ninety 90 नब्बे नवतिः Ninety-one 91 इक्यानवे एकनवतिः Ninety-two 92 बानवे द्विनवतिः Ninety-three 93 त्रानवे त्रिनवतिः Ninety-four 94 चौरानवे चतुर्नवतिः Ninety-five 95 पिञ्चानवे पञ्चनवतिः Ninety-six 96 छ्यानवे षण्णवतिः Ninety-seven 97 सत्तानवे सप्तनवतिः Ninety-eight 98 अठ्ठानवे अष्टनवतिः Ninety-Nine 99 निन्यानवे एकोनशतम् Hundred 100 सौ शतम्
  • 1
Fifty ५॰ पञ्चाशत् Fifty-one ५१ एकपञ्चाशत् Fifty-two ५२ द्विपञ्चाशत् Fifty-three ५३ त्रिपञ्चाशत् Fifty-four ५४ चतुःपञ्चाशत् Fifty-five ५५ पञ्चपञ्चाशत् Fifty-six ५६ षट्पञ्चाशत् Fifty-seven ५७ सप्तपञ्चाशत् Fifty-eight ५८ अष्टपञ्चाशत् Fifty-nine ५९ एकोनषष्ठिः Sixty ६॰ षष्ठिः Sixty-one ६१ एकषष्ठिः Sixty-two ६२ द्विषष्ठिः Sixty-three ६३ त्रिषष्ठिः Sixty-four ६४ चतुःषष्ठिः Sixty-five ६५ पञ्चषष्ठिः Sixty-six ६६ षट्षष्ठिः Sixty-seven ६७ सप्तषष्ठिः Sixty-eight ६८ अष्टषष्ठिः Sixty-nine ६९ एकोनसप्ततिः Seventy ७॰ सप्ततिः Seventy-one ७१ एकसप्ततिः Seventy-two ७२ द्विसप्ततिः Seventy-three ७३ त्रिसप्ततिः Seventy-four ७४ चतुःसप्ततिः Seventy-five ७५ पञ्चसप्ततिः Seventy-six ७६ षट्सप्ततिः Seventy-seven ७७ सप्तसप्ततिः Seventy-eight ७८ अष्टसप्ततिः Seventy-nine ७९ एकोनाशीतिः Eighty ८॰ अशीतिः Eighty-one ८१ एकाशीतिः Eighty-two ८२ द्वशीतिः Eighty-three ८३ त्र्यशीतिः Eighty-four ८४ चतुरशीतिः Eighty-five ८५ पञ्चाशीतिः Eighty-six ८६ षडशीतिः Eighty-seven ८७ सप्ताशीतिः Eighty-eight ८८ अष्टाशीतिः Eighty-nine ८९ एकोननवतिः Ninety ९॰ नवतिः Ninety-one ९१ एकनवतिः Ninety-two ९२ द्विनवतिः Ninety-three ९३ त्रिनवतिः Ninety-four ९४ चतुर्नवतिः Ninety-five ९५ पञ्चनवतिः Ninety-six ९६ षण्णवतिः Ninety-seven ९७ सप्तनवतिः Ninety-eight ९८ अष्टनवतिः Ninety-Nine ९९ एकोनशतम् Hundred १॰॰ शतम्
  • 3
What are you looking for?