write the meaning in hindi. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजंबूफलसारभक्षितम् । उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॥ ॥

This question has not been answered yet!
What are you looking for?