Select Board & Class

Login
 • अकारान्त-पुँल्लिङ्ग:
  View Solutions
 • आकारान्त-स्त्रीलिङ्ग:
  View Solutions
 • अकारान्त-नपुंसकलिङ्ग:
  View Solutions
 • क्रीडास्पर्धा (सर्वनामप्रयोगः)
  View Solutions
 • वृक्षाः
  View Solutions
 • समुद्रतटः (तृतीया-चतुर्थीविभक्तिः)
  View Solutions
 • बकस्य प्रतीकारः (अव्ययप्रयोगः)
  View Solutions
 • सूक्तिस्तबकः
  View Solutions
 • अङ्गुलीयकं प्राप्तम् (पञ्चमी-षष्ठीविभक्तिः)
  View Solutions
 • कृषिकाः कर्मवीराः
  View Solutions
 • पुष्पोत्सवः (सप्तमी-विभक्तिः)
  View Solutions
 • दशमः त्वम् असि (संख्यावाचिपदानि)
  View Solutions
 • लोकमङ्गलम्
  View Solutions
 • अहह आः च
  View Solutions
 • मातुलचन्द्र!! (बालगीतम्)
  View Solutions

What are you looking for?

Syllabus