Select Board & Class

Login
Himank Bhalla asked a question
Subject: Sanskrit, asked on on 16/6/10

मञ्जूषात: पदानि चित्वा अनुच्छेदं पूरयत-

अयच्छत्‌

अभवत्‌

अमिलत्‌

आसीत्‌

अनयन्‌

अपठताम्‌

द्वारिकाया:

अगच्छत्‌

अकरोत्‌

तण्डुलान्‌

सुदामा श्रीकृष्णस्य मित्रम्‌ ----------------------। स: सर्वप्रथमं गुरुकुले श्रीकृष्णेन सह ----------------------। एतौ मिलित्वा गुरो: समीपम्‌ एकादश पाठान्‌ ----------------------। कालक्रमेण वासुदेव: ---------------------- नृप: ----------------------। सुदामा तु दरिद्र: एव ----------------------। स: श्रीकृष्णदर्शनाय द्वारिकाम्‌ ----------------------। द्वाररक्षका: तं राजसभाम्‌ ----------------------। बाल्यबन्धु: वासुदेव: तस्य आलिङ्गनम् ----------------------। श्रीकृष्ण: सुदाम्न: भार्यया प्रदत्तान्‌ ---------------------- अखादत्‌। दारिद्रयस्य निवारणाय श्रीकृष्ण: तस्मै ऐश्वर्यम्‌ ----------------------

Shivam Mishra asked a question
Subject: Sanskrit, asked on on 13/3/10
Vamsi Yadav asked a question
Subject: Sanskrit, asked on on 19/12/13
prthprth8... asked a question
Subject: Sanskrit, asked on on 13/12/10
Raj Sahani asked a question
Subject: Sanskrit, asked on on 16/4/11
Sandhyachaturvedi asked a question
Subject: Sanskrit, asked on on 15/12/16
Shaan asked a question
Subject: Sanskrit, asked on on 8/3/16
What are you looking for?

Syllabus