????? ??? ???? :- 1???? ??? ?? ???? ???? 2???? ?? ???? ???? ?? ??? ????

both are saral

  • 2
Pls answer today.. Tomorrow is my exam..Vakya bhed batao-1. Usne seb aur kela khaya 2. Vibha aur sona khana kha rahi hain.
  • 0
What are you looking for?