How do we do"Sandhi-Viched"?
And,"Shaadi" shabd ka ling aur vachan kese badle?
How do we do,"Sangya se visheshan,".

 and,

  • 0

 sandhi vichched karte samay yehe dhyan rakhna chahiye ki jis shabd ki sandhi ki ja rahi hay, sandhi ke baad mool sabd ya dhatu arthheen na ho jayen.  jese: prachary=pr+acharya.

Shadi striling shabd hai aur ekwachan hai

  • 0

sandhi vichched karte samay yehe dhyan rakhna chahiye ki jis shabd ki sandhi ki ja rahi hay, sandhi ke baad mool sabd ya dhatu arthheen na ho jayen. jese: prachary=pr+acharya.

Shadi striling shabd hai aur ekwachan hai

  • 0
What????
  • 1
What are you looking for?