meaning of akarmak kriya and sakarmak kriya

akarmak kriya means jis per kriya ka bhar pria is called akarmak kriaya

  • -3
lol lol
  • 0
What are you looking for?