Pla answer it today...Vakya bhed batao. 1.Usne seb aur kela khaya. 2. Vibha aur sona khana kha rahi hain

Brother both are sarl vakya

  • 2
1. Saiyukt vakya
2. Mishr vakya
  • -2
Both are sarl
  • 2
What are you looking for?