Please give a brief discription of some words or ...from "Stri siksha ke virodhi .... khandan"

a)sakuntala b)Utrramcharith c)bhagwan Sakya d)Gatha Sapthsathi e)Sethbandhu Mahakavya

f)Kumarpacharit g)Wijja h)Sarangdhar-Padhatti i)Gargi j)Mandan mishra

k)Rukhmani l)Sanskrit ,pali aur prakrit ko unke khoj aur isthamal ke badhte kram mein sajay?

इन सबके विषय में आप नेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृप्या एक बार वहाँ खोजने का प्रयास करें।

  • -1
What are you looking for?