Pratyaksh ka Sandhi viched

Pratya + aksh 
HOPE IT HELPS YOU :)
  • 2
Prati+aakash
 
  • -1
PRATI + YAKSH 
AISE KUCH AUR SHABD HAI - PRATIKSHYA, PRATIKUL ,ETC.
  • 0
Pratya + aksh 

I know its same
  • 0
Prati+aksh
  • 0
What are you looking for?