Samas ke pad baniye aur samas ka type likheye -raat hi raat ??

Rato Rat . Samas name. Avyayibhav

  • 2
Tatpurush samas Dwandw samas Avyayibjaw samas Karmdharya samas Bahuwirhi samas Dvigu samas
  • 1
har raat davdav
  • 1
What are you looking for?