Samas vigrah and bhed

bhaudandh - bhuj ke saman dandh (karmadariya samas)

bhavjal -  bhav rupi jal ( karmadariya samas)

  • 3
What are you looking for?