असमद शब॒द रूपाणि

1)अहम्। आवाम्। वयम्। 2)माम्। आवाम्, नौ। अस्मान्,नः 3)मया। आवाभ्याम्। अस्माभिः। 4)मह्यम्,मे। आवाभ्याम्। अस्माभ्याम 5)मत्। आवाभ्याम्। अस्मत्। 6)ममे। आवयोः। अस्माकम् 7)मयि। आवयोः। अस्मासु।
  • 2
thanx
  • 0
What are you looking for?