मञ्जूषात: क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

करिष्यामि गमिष्यति अनयत्‌ पतिष्यति स्फोटयिष्यति त्रोटयति

() काष्ठकूट: ञ् च्वा गजस्य नयने --------------------

() मार्गे स्थित: अहमपि शब्दं --------------------

() तृषार्त: गज: जलाशयं --------------------

() गज: गर्ते --------------------

() काष्ठकूट: तां मक्षिकाया: समीपं --------------------

() गज: शुण्डेन वृक्षशाखा: --------------------

() काष्ठकूट: ञ्च्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति

() मार्गे स्थित: अहमपि शब्दं करिष्यामि

() तृषार्त: गज: जलाशयं गमिष्यति

() गज: गर्ते पतिष्यति

() काष्ठकूट: तां मक्षिकाया: समीपं अनयत्‌

() गज: शुण्डेन वृक्षशाखा: त्रोटयति

  • 1
What are you looking for?