sarvanam ke kitne bhed hote hain????

sarvanam kain aath bhed hote hai

 • 1

 mainly 6 bhed hote hai

 • 1

 sarvanam ka 6 hed hote hai ;

1. purushvachak sarvam;

                     purushvachak main 3 bhed hote hai;

                                                                            a)uttampurushvachak ,b)madyam purushvachak aur c)anya purushvachak

2.nischayvachak sarvanam

3.anischayvachak sarvanam

4.sambandhvachak sarvanam

5. prashan vachak sarvanam

6.nijvachak sarvanam

 • 3

 सर्वनाम के छ: प्रकार होते हैं -

(1) पुरूष वाचक सर्वनाम

(2) सम्बंध वाचक सर्वनाम

(3) निश्चय वाचक सर्वनाम

(4) अनिश्चय वाचक सर्वनाम

(5) प्रश्न वाचक सर्वनाम

(6) निज वाचक सर्वनाम

 • 1
 1. purushwachak sarvanam:​ iske teen bhed​  : i) uttam purush  ii)  madhyam purush  iii)  anya purush
 2. nishchayawachak sarvanam
 3. ​anishchayawachak sarvanam
 4. sambandhwachak sarvanam
 5. prashnawachak sarvanam
 6. nijwachak sarvanam
 • 1
सर्वनाम के छेः भेद होते है :
१. पुरुषवाचक सर्वनाम 
२. निश्चयवाचक सर्वनाम 
३. अनिश्चयवाचक सर्वनाम 
४. संबंधवाचक सर्वनाम 
५. प्रश्नवाचक सर्वनाम
६. निजवाचक सर्वनाम  
 • 4
sarvanam ke bhed ke udahrad 
 • 1
 1. jgwejdgweufhb,
 2. yooyoyoyoyoyo
 3. bro
 4. arvanam ke bhed ke udahrad ​​
 • 2
sarvanaam ke bhedon ke udahrad
 • 0
Koi in sab ha meaning bata sak ta hei plz?
 • 0
Shabnam ke bich bataiye udaharan sahit
 • 0
What are you looking for?