sukti in sanskrit

 yada yada hi dharmasay tada tada hi anurvada 

tramit bharte shaktirosne wasa dosane narvada

  • 1

 satyamev jayate

  • 4

 atithi devo bhava

  • 3

vidya para dhevatha

  • 2

yadha raja thadha preja

  • 3

sathyam kuntasya bhushanam

  • 3
i want sukti of anushasanam
 
  • 0
Answer all these

  • 0
What are you looking for?