upma aur utpreksha alankar me farak batain

aur unhe kaise pehchana ja sakta hai

  • 0

Upma Alankar:- Jahan kisi ek vastu ya vyakti ke gun ki tulna kisi dusri vastu ya vyakti se ki jaati hai. Eg- Veh zindagi kya jo sirf paani - si behti rahe.

Agar kisi sentence mein si, sa, sam etc ho toh vo upma alankaar hai.

Upma Alankar:- Jahan kisi ek vastu ya vyakti ke gun ki tulna kisi dusri vastu ya vyakti se ki jaati hai. Eg- Veh zindagi kya jo sirf paani - si behti rahe.

Agar kisi sentence mein si, sa, sam etc ho toh vo upma alankaar hai.

Upma Alankar:- Jahan kisi ek vastu ya vyakti ke gun ki tulna kisi dusri vastu ya vyakti se ki jaati hai. Eg- Veh zindagi kya jo sirf paani - si behti rahe.

Agar kisi sentence mein si, sa, sam etc ho toh vo upma alankaar hai.

Upma Alankar:- Jahan kisi ek vastu ya vyakti ke gun ki tulna kisi dusri vastu ya vyakti se ki jaati hai. Eg- Veh zindagi kya jo sirf paani - si behti rahe.

Agar kisi sentence mein si, sa, sam etc ho toh vo upma alankaar hai.

Upma Alankar:- Jahan kisi ek vastu ya vyakti ke gun ki tulna kisi dusri vastu ya vyakti se ki jaati hai. Eg- Veh zindagi kya jo sirf paani - si behti rahe.

Agar kisi sentence mein si, sa, sam etc ho toh vo upma alankaar hai.

Utpreksha Alankar:- Agar kisi sentence mein mano, jano, manu, janu, janhu etc ho toh vo utpreksha alankaar hai. Eg- Kehti hui yun uttrra ke netr jal se bhar gaye, Him ke kano se purn mano ho gaye pankaj naye.

Hope this helps.....

  • 1
What are you looking for?