kin prakar ke vyaktiyon ko unke karya ke aadhahar par sangatkar kaha ja sakta hai

This question has not been answered yet!
What are you looking for?