Select Board & Class

Login
suvarna.patil54... asked a question
Subject: Sanskrit, asked on on 14/2/12
Anfina Nv asked a question
Subject: Sanskrit, asked on on 18/6/10

उदाहरणानुसारं रूपाणि लिखत-

विभक्ति:

एकवचनम्

द्विचनम्

बहुवचनम्

प्रथमा

पिता

पितरौ

पितर: (पितृ)

 

..............

भ्रातरौ

.............. (भ्रातृ)

द्वितीया

दातारम्

दातारौ

दातृन् (दातृ)

 

..............

धातारौ

.............. (धातृ)

तृतीया

धात्रा

..............

धातृभि (धातृ)

 

..............

कर्तृभ्याम्

.............. (कर्तृ)

चतुर्थी

नेत्रे

नेत्राभ्याम्

नेतृभ्य: (नेतृ)

 

विधात्रे

..............

विधातृभ्य: (विधातृ)

पञ्चमी

कर्तु:

कतृभ्याम्

कर्तृभ्य: (कर्तृ)

 

..............

..............

हर्तृभ्य: (हर्तृ)

षष्ठी

पितु:

पित्रो:

पितृणाम् (पितृ)

 

..............

भ्रात्रो:

.............. (भ्रातृ)

सप्तमी

सवितरि

सवित्रो:

सवितृषु (सवितृ)

 

अभिनेतरि

..............

.............. (अभिनेतृ)

सम्बोधनम्

हे जामात:!

हे जामातरौ!

हे जामातर: (जामातृ)

 

हे नप्त:!

..............

.............. (नपृ)

Tarun Yadav asked a question
Subject: Sanskrit, asked on on 7/6/12
Vatsalya asked a question
Subject: Sanskrit, asked on on 16/3/14
Simran asked a question
Subject: Sanskrit, asked on on 18/3/14
Pooja asked a question
Subject: Sanskrit, asked on on 30/12/14
Martin Ang asked a question
Subject: Sanskrit, asked on on 15/9/16
उदाहरणानुसारं रूपाणि लिखत-
 
विभक्तिः
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा
पिता पितरौ पितरः (पितृ)
 
............. भातरौ ............. (भ्रातृ)
द्ववितीया
दातारम् दातारौ दातृन्  (दातृ)
 
............. धातरौ ............. (धातृ)
तृतीया
धात्रा ............... धातृभिः (धातृ)
 
............. कर्तृभ्याम् ............. (कर्तृ)
चतुर्थी
नेत्रे नेतृभ्याम् नेतृभ्यः (नेतृ)
 
विधात्रे .............. ............. (विधातृ)
पञ्चमी
कर्तुः कर्तृभ्याम् कर्तृभ्यः (कर्तृ)
 
.............. ............... हर्तृभ्यः (हर्तृ)
षष्ठी
पितुः पित्रोः पितृणाम् (पितृ)
 
............. भ्रात्रो ............. (भ्रातृ)
सप्तमी
सवितरि सवित्रोः सवितृषु (सवितृ)
 
अभिनेतरि ............... ................ (अभिनेतृ)
सम्बोधनम्
हे जामातः! हे जामातरौ! हे जामातरः (जामातृ)
 
हे नप्तः! ................ ............... (नप्तृ)
What are you looking for?

Syllabus